Uslovi garancije i saobraznost

Ukoliko prilikom preuzimanja pošiljke postoje vidna oštećenja na kutiji, potrošač je dužan da pogleda proizvod i ukoliko je oštećen da pozove kurira koji je dostavio robu ili nas na 065/ 45 41 224 kako bi kurir napravio zapisnik i preuzeo oštećeni proizvod.

Ako ste otvorili proizvod koji ste poručili i on ne radi, postoji neki nedostatak, nije proizvod koji ste poručili, pozovite nas i mi ćemo u  našem trošku u najkraćem mogućem roku preuzeti neispravan i poslati novi.

Ako nesaobraznost nastane u roku od 24 meseci od prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom nesaobraznosti.

Potrošač moze da izjavi reklamaciju telefonom, pisanim ili elektronskim putem uz dostavu računa na uvid ili slanjem kopije računa elektronskim putem kao i izjava o slobodnoj formi zbog čega se reklamira proizvod.

Čim preuzmemo robu, izdaćemo reklamacioni list ili elektronskim putem postati potvrdu o prijemu reklamacije.

Po prijemu reklamacije Lummi doo je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije,  pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor na reklamaciju potrošača sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Rok ne moze da bude duži od 15 (petnaest) dana, od dana podnošenja reklamacije.

Ukoliko ima objektivnih razloga da ne moze da se udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužni smo da navedemo rok u kom ćemo je rešiti i o tome obavestimo potrošača. Prvo ćemo pokušati da uklonimo nedostatak, ako ne mozemo da uklonimo onda zamenimo novim proizvodom.
Potrošač nema pravo na reklamaciju ukoliko je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom.

Kontakt za reklamacije :065/ 45 41 224